De gebruikersovereenkomst en -vergoeding

De school koopt de toestellen aan.

De gebruiker verplicht zich om een gebruikersvergoeding te voldoen. Die vergoeding bedraagt 80 EUR/schooljaar. Op de normale schoolrekeningen (vier per schooljaar) zal daarvoor telkens 20 EUR worden aangerekend.

In die gebruikersvergoeding is inbegrepen:

  • het gebruik van een pen device, zowel op school als thuis (ook tijdens de vakanties);
  • een next business day on site dienstverlening: wanneer een pen device een mankement vertoont, zal de gebruiker zo spoedig mogelijk (in principe dezelfde dag of de dag daaropvolgend) een zelfde vervangtoestel ter beschikking krijgen zodat de hinder voor de gebruiker zo beperkt mogelijk is;
  • een verzekering tegen schade buiten de normale garantie;
  • een diefstalverzekering.

We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we niet toe dat leerlingen een laptop van thuis gebruiken. Die keuze zorgt voor:

  • een vlot lesverloop door gelijke toestellen met dezelfde software;
  • continuïteit, wat zeer belangrijk is bij het lesgebeuren, toetsen en examens. Bij een defect krijgt de leerling ten laatste tegen de volgende dag een gelijkaardig toestel in bruikleen. De herstelling van zijn toestel gebeurt zo snel mogelijk;
  • een service voor zowel hardware als software (installatie, onderhoud herstelling, enz.);
  • een scherpe prijs voor een totaalpakket: businesstoestel met een uitstekende service.

Het project vraagt een serieuze inspanning van de school, maar dit lijkt ons noodzakelijk in de vorming van de leerling. Voor de keuze van het toestel werd naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening gezocht.

Om elke leerling dezelfde kansen te bieden op vlak van ICT-integratie is het nodig dat elke leerling over een eigen toestel beschikt.
Op dit moment hebben de uitgeverijen nog niet ten volle ingezet op het digitaliseren van de schoolboeken. Zeker in het eerste jaar van de eerste graad wordt nog vrij veel met werkboeken gewerkt. De rekening van de schoolboeken zal zeker verminderen, maar niet onmiddellijk drastisch. Momenteel maakt elke school in iedere vakwerkgroep een grondige denkoefening om na te gaan wat dit project kan betekenen voor het gebruik van de atlas, woordenboeken, grafische rekenmachine … Het staat vast dat met minder kopieën aan de slag zal gegaan worden. Heel veel informatie kan digitaal worden bezorgd en dankzij de pen kunnen leerlingen ook perfect notities maken.
Neen. De leerlingen beschikken nog steeds over schoolboeken. En dat is goed ook. We streven in onze onderwijspraktijk naar een gezonde mix in het gebruik van papieren en digitale leermiddelen. We opteren dus voor het systeem van Blended Learning. Leerlingen krijgen zo ook de kans om te wennen aan het gebruik van digitaal cursusmateriaal. Nu en in de toekomst zal erover gewaakt worden om steeds meer lesmateriaal volledig digitaal aan te bieden. Hiervoor zijn de scholen voor een stuk afhankelijk van de middelen die de uitgeverijen produceren. Geleidelijk aan worden de inhouden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Als de trend zich verder zet zullen we naast een schoolboek ook meer en meer over een digitale variant beschikken. Maar daar stopt het niet! Het gebruik van een pen device brengt ook heel veel andere nieuwe mogelijkheden met zich mee. We durven denken aan spelenderwijs leren, interactieve media, een betere mogelijkheid tot het inrichten van individuele leertrajecten, artificiële intelligentie inzetten in de klas en nog zoveel andere. Onze leerkrachten beschikken over veel expertise om hun onderwijsmethodiek aan te passen aan de beschikbare middelen en zullen steeds de beste tool inzetten. Een inspirerende, coachende en onderlegde leerkracht zal dus dé voorwaarde blijven om tot goed onderwijs te komen.
Stroomt de leerling in een leerjaar in waar het laptopproject van toepassing is, dan ontvangt de leerling bij inschrijving en na ondertekening van de gebruikersovereenkomst een toestel.
Bij beëindiging of onderbreking van de gebruikersovereenkomst dient de leerling zijn pen device, inclusief pen, lader en hoes geheel en zonder schade - behoudens normale slijtage - onmiddellijk in te leveren bij de helpdesk van de school. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van alle privébestanden die eventueel op een pen device staan.
De school verdient niets aan dit project. De subsidiëring van de overheid en de gebruikersvergoedingen zullen de school in de mogelijkheid stellen de toestellen aan te kopen. De enige winst die ze hier realiseert, is de leerwinst voor haar leerlingen.
De school stelt aan een leerling een toestel ter beschikking voor de tijd dat hij les volgt in Scholen Molenland vzw. Aangezien het toestel eigendom is en blijft van de school, dient de leerling een aantal afspraken strikt na te leven. Die afspraken zijn gebundeld in een gebruikersovereenkomst.
De gebruikersovereenkomst start bij de ingebruikname van het toestel en is geldig voor de volledige levensduur van het toestel. Wanneer de leerling de scholengroep verlaat vervalt de overeenkomst.